நான் எழுதிய கதை ஏன் எனக்கு பார்க்க முடியவில்லை. நான் எழுதிய இருட்டில் எட்டியது என்ற கதையை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. எல்லா இதிலும் அனுமதி இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நாம் எழுதியதை பார்க்கலாமே.