என் 20 வயதில் இருந்து பொது இடஙலில் கை அடிபதை வலகமக கொன்டுல்லன் அதவது நன் ஆல் நட மாட்டம் இல்லத ரொஅட் இல் நின்ட்ரு கொன்டு தனியக வரும் பொம்பல கிட்ட யென் குஞை கட்டி கை அடிபேன் அவகலும்
என் குஞைஇ பர்து கொன்ட செல்வர்கல் அப்படி சையும் பொது யெனகு அலவில்லத சந்தொசம் இருகும் கஞியும் வுடனெ வந்து விடும் வுஙல் கருதுகலுகு பிரகு யென் சுவயன பல்ல அனுபவஙலீ பகிர்து கொல்கிரேன்